මොකක්ද මේ 2020 Bitcoin Halving (බිට්කොයින් හාවිං) කියන්නෙ?

Bitcoin Halving ඒක සිදුවුනේ 2020 මැයි 12 වෙනිදා හරියටම මෙන්න මේ Block එක Mine උන වෙලාවේ. නමුත් මොකක්ද මේ හාවින් කියන්නේ? කොහොමද මේක වෙන්නේ? Bitcoin වල වටිනාකමට මොකද වෙන්නෙ? ඒ පිලිබද විස්තර මේ Post ඒකන් දැනගන්න පුලුවන්.

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑